Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Algemene Voorwaarden – versie 2 april 2021

Artikel 1.       Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-  “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, dewelke van toepassing zijn op elk aanbod of offerte uitgaande van Nyck De Jonghe (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen elke Overeenkomst die tot stand komt tussen Nyck De Jonghe en de Klant. 

-  “Bijzondere voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Klant en Nyck De Jonghe en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden, zoals een aanvaard Aanbod.

-  “Overeenkomst”: het geheel van de door de partijen aanvaarde Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

-  “Nyck De Jonghe”: de VOF Nyck De Jonghe, met maatschappelijke zetel te 8431 Middelkerke, Heirweg 40, met KBO-nummer BE 0756.880.409 (info@dejonghenyck.be).

-  “Goederen”: alle goederen en materialen die door Nyck De Jonghe worden geleverd in het kader van een Overeenkomst. 

-  “Diensten”: alle diensten die door Nyck De Jonghe worden geleverd in het kader van een Overeenkomst, zoals het jaarlijkse onderhoud van de door de Klant gekochte Goederen.

-  “Klant”: de (toekomstige) contractspartij van Nyck De Jonghe aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel met de Klant verbonden ondernemingen.

-  “Webshop”: de online winkel aangeboden door Nyck De Jonghe waarop de Klant de aangeboden Goederen kan bestellen.


Artikel 2.       Totstandkoming van de Overeenkomst en wijzigingen

Ieder Aanbod is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Door de bevestiging van een Aanbod wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen. Dergelijke bevestiging kan in gelijk welke vorm gebeuren zoals, maar niet beperkt tot, per e-mail, door ondertekening van de offerte, per tekstbericht (bv. via SMS of WhatsApp), per telefoon, enz.

Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd en indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Nyck De Jonghe in rekening gebracht worden.


Artikel 3.       Levering

Levering van Goederen besteld op de Webshop

Nyck De Jonghe levert alle redelijke inspanningen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken in de Bijzondere Voorwaarden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De Klant zal in dat geval een bijkomende leveringstermijn aanvaarden zoals aangegeven door Nyck De Jonghe.

Tenzij anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van de Goederen bij de Klant van zodra de Goederen hetzij op het opgegeven adres van de Klant zijn afgeleverd, hetzij wanneer zij in bezit gesteld zijn van een door de Klant aangewezen vervoerder.

Levering van Diensten

Nyck De Jonghe levert alle redelijke inspanningen om de Diensten stipt te verlenen overeenkomstig eventueel afgesproken timings of trajecten en in conformiteit met de Overeenkomst. Nyck De Jonghe levert hieromtrent echter geen enkele garantie. Indien omstandigheden buiten de wil van Nyck De Jonghe, zoals ongunstige weeromstandigheden (bv. regen) de niet (tijdige) levering van materialen door een toeleverancier of situaties van overmacht bedoeld in artikel 3.3, de conforme levering van de Diensten vertraagt of verhindert, kan Nyck De Jonghe hier niet voor worden aangesproken.

Gemeenschappelijke bepalingen

Tenzij ingeval van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig Artikel 5, wanneer de Klant na het sluiten van de Overeenkomst alsnog afziet van de levering van de Goederen of de Diensten, zal de Klant niettemin 30% van de prijs van de Overeenkomst verschuldigd zijn. Deze bepaling geldt onverminderd Artikel 8.

Nyck De Jonghe is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.

Indien Nyck De Jonghe door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Nyck De Jonghe hier geenszins voor aansprakelijk en is hij bovendien gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding en zonder gerechtelijke tussenkomst, de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Nyck De Jonghe op betaling door de Klant voor reeds door Nyck De Jonghe geleverde Goederen of Diensten voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.


Artikel 4.       Prijs en betaling

De Klant is verplicht om de verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst te betalen binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst door de Klant van de factuur van Nyck De Jonghe en dit op de zetel van Nyck De Jonghe, dit behoudens andersluidende afspraken in de Overeenkomst.

Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Nyck De Jonghe gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen en materialen terug te nemen.

Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, heeft Nyck De Jonghe van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 120,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de wettelijke intrestvoet, die ingeval de Klant handelt in hoedanigheid van onderneming, wordt bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van Nyck De Jonghe, zal de Klant, ingeval hij consument is, gerechtigd zijn op een gelijkwaardige schadevergoeding.

De Klant doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de exceptie van niet-nakoming.

Alle geleverde Goederen en materialen blijven de volledige eigendom van Nyck De Jonghe tot de integrale betaling van alle vorderingen van Nyck De Jonghe, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant of haar verbonden ondernemingen. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de Goederen is ten laste van de klant. 

Indien de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Nyck De Jonghe schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

Het voorleggen door Nyck De Jonghe van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.


Artikel 5.       Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing indien de Overeenkomst bestaat uit de aankoop (op afstand) van Goederen via de Webshop én voor zover de Klant de Overeenkomst in hoedanigheid van consument aangaat.

Bij de aankoop van Goederen via de Webshop heeft de Klant de mogelijkheid de Goederen zonder schadevergoeding  en zonder opgave van redenen te retourneren gedurende een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de levering van de Goederen.

Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Hij zal de Goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de werking en de kenmerken te kunnen vaststellen en dus om te beoordelen of hij de Goederen wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Goederen met alle geleverde toebehoren in een redelijkerwijs zo origineel mogelijke staat en verpakking aan Nyck De Jonghe retourneren, conform de door Nyck De Jonghe verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de geretourneerde Goederen niet langer in een voldoende redelijkerwijs originele staat zijn, of indien het duidelijk is dat de Goederen zijn uitgepakt of gebruikt op een wijze die niet redelijkerwijs noodzakelijk was om de Goederen te beoordelen conform dit artikel, zal de Klant geen recht hebben op terugbetaling.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Klant:

-  Hetzij de uitoefening van dit recht ter kennis te brengen via de contactpagina op de Webshop.

-  Hetzij het modelherroepingsformulier ingevuld te bezorgen aan Nyck De Jonghe: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf.

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending integraal voor zijn rekening.

Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Nyck De Jonghe dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de herroepen Goederen, terugbetalen.

De Klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen in de volgende gevallen:

-  De Klant is de Overeenkomst niet in hoedanigheid van consument aangegaan.

-  De Goederen zijn op maat vervaardigd conform de specificaties van de Klant of zijn duidelijk bestemd voor een specifieke persoon.

-  De Goederen hebben een beperkte houdbaarheid.

-  De verzegelde verpakking van de Goederen is na de levering verbroken en kunnen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet teruggenomen worden.

-  De goederen zijn na levering onherroepelijk vermengd met andere producten


Artikel 6.       Conformiteit, garantie en klachtenregeling

Nyck De Jonghe levert alle redelijke inspanningen dat de Goederen en de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De Klant dient de geleverde Goederen of Diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele zichtbare gebreken moeten per aangetekend schrijven aan Nyck De Jonghe worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen volgend op de levering. Na die termijn staat de aanvaarding van de Goederen of Diensten door de Klant vast en staat Nyck De Jonghe enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant per aangetekend schrijven, binnen 8 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis wordt gegeven aan Nyck De Jonghe.

Indien er een gebrek aan conformiteit wordt vastgesteld, heeft de Klant de keuze om hetzij het herstel of de vervanging van het Goed of de Dienst te vragen, en indien dit niet mogelijk is, een passende prijsvermindering te vragen dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Nyck De Jonghe vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.


Artikel 7.       Aansprakelijkheid

Nyck De Jonghe verbindt zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch Nyck De Jonghe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis.

De Klant is integraal verantwoordelijk om de geleverde Goederen en andere materialen, te gebruiken overeenkomstig (1) de mondelinge of schriftelijke instructies van Nyck De Jonghe, (2) de meegeleverde gebruikershandleidingen en (3) in elk geval zoals een goede huisvader. In het bijzonder geldt het volgende:

-  De Klant is in elk geval verplicht om toestellen die onderhavig zijn aan periodieke onderhoudsbeurten, keuringen en tests (zoals verwarmingsketels), op eigen initiatief te laten onderhouden, keuren en testen. De Klant dient hiervoor zelf Nyck De Jonghe te contacteren om een afspraak te beleggen. Indien de Klant hiervoor met een andere dienstverlener samenwerkt, kan Nyck De Jonghe niet aangesproken worden voor eventuele schadegevallen veroorzaakt door deze dienstverlener.

-  Verder is de Klant integraal verantwoordelijk om iedere vorm van vries- of vorstschade aan de Goederen of andere materialen te vermijden, bijvoorbeeld door verwarmingsketels tijdig (d.i. voorafgaand aan een aangekondigde vorst) af te laten.

Onverminderd het voorgaande en behoudens ingeval van bedrog of opzettelijk fout en behoudens ingeval van lichamelijke schade door toedoen of nalaten van Nyck De Jonghe, is Nyck De Jonghe niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Onverminderd het voorgaande en behoudens ingeval van bedrog of opzettelijk fout en behoudens ingeval van lichamelijke schade door toedoen of nalaten van Nyck De Jonghe, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Nyck De Jonghe voor alle schadegevallen met betrekking tot de Goederen of de Diensten die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het schadegeval, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Nyck De Jonghe verzekerd is.


Artikel 8.       Ontbinding

De Klant erkent dat de volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Nyck De Jonghe schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Nyck De Jonghe het recht heeft:

-  Niet-betaling door de Klant van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de 15 dagen na ingebrekestelling door Nyck De Jonghe;

-  Insolventie, staking van betaling, faillissement of ontbinding van de Klant;

-  Iedere andere inbreuk door de Klant op de bepalingen van de Overeenkomst die langer dan 15 dagen blijft voortduren nadat hij werd in gebreke gesteld ze te staken of recht te zetten, zoals bv. de weigering om de Goederen of de Diensten af te nemen.


Artikel 9.       Verwerking van persoonsgegevens

Nyck De Jonghe verwerkt de persoonsgegevens van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsgronden die Nyck De Jonghe hanteert zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, het gerechtvaardigd belang en de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoelen.

De persoonsgegevens zullen enkel intern verwerkt worden of met behulp van enkele verwerkers die het kantoor bijstaan bij de uitoefening van haar opdracht zoals een IT-onderneming, aanbieders van softwarepakketten, een boekhouder, enz.  Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR. De gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.

Nyck De Jonghe neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens. Bij het vaststellen van een datalek die betrekking heeft op de persoonsgegevens  van de Klant zal de Klant hierover binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht worden. Dit kan per e-mail gebeuren op het door ons gekende adres.

De Klant heeft het recht op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens, intrekking van zijn toestemming of het recht op bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Nyck De Jonghe te richten, door middel van een schrijven naar het bedrijfsadres of door het sturen van een e-mail naar info@dejonghenyck.be.

Nyck De Jonghe verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de Klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De Klant heeft ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer informatie over hoe Nyck De Jonghe omgaat met persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring.

 

Artikel 10.     Nietigheidsbeding

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van de Overeenkomst zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst.

 

Artikel 11.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op Overeenkomsten tussen Nyck De Jonghe en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Nyck De Jonghe.

In afwijking van het vorige lid, indien de Klant in hoedanigheid van consument handelt, kunnen geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zowel door de Klant als Nyck De Jonghe worden voorgelegd aan de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be).